Ένα μουσείο στην τάξη

Ένα μουσείο στην τάξη

Αυτόχθονες ονομάζονται οι μειονοτικοί πληθυσμοί ενός κράτους, και κατοικούσαν στο έδαφός τους πριν την έλευση του μετέπειτα κυρίαρχου πληθυσμού.